Đại sứ quán CHXHCNVN tại Nhà nước Ca-ta

Địa chỉ: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar

Điện thoai:  (+974) 4412 8480; (+974) 4412 8365; (+974)  4412 8366

Fax: (+974) 4412 8370

Email: vietnamembassy.doha@gmail.com or vnemb.qa@mofa.gov.vn